Academic Counselors

Professor Ph.D. Eng. Paul Svasta
Associate Professor Ph.D. Eng. Norocel Codreanu
Associate Professor Ph.D. Eng. Ionescu Ciprian
Associate Professor Ph.D. Eng. Vasile Alexandru
Senior Researcher, Ioan Plotog
Eng. Augustin Stan